Jak zostać członkiem sekcji kolekcjonerskiej SKS Kolimator:

  • Należy mieć ukończone 18 lat.
  • Pobrać z zakładki Dokumenty deklaracje członkowską SKS Kolimator
  • Wypełnioną deklarację i zdjęcie do legitymacji klubowej należy dostarczyć  na strzelnicę klubową  mieszczącą się w Łodzi, przy ul. Siewnej 15.

O fakcie przyjęcia w poczet członków SKS Kolimator, oraz o wysokości naliczonej składki członkowskiej kandydat zostanie poinformowany  pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Zasady członkostwa w sekcji kolekcjonerskiej SKS Kolimator:

  1. Składka członkowska, jednorazowa, roczna  – 150 zł, płatna  jest do 15 lutego danego roku kalendarzowego na konto stowarzyszenia tytułem: Imię i nazwisko, „kolekcjoner”, rok”  lub gotówką na strzelnicy SKS Kolimator przy ul. Siewnej 15 w Łodzi.
  2. Dla nowo wstępujących termin wpłaty składki członkowskiej: do 30 dni od daty poinformowania go o przyjęciu w poczet członków SKS Kolimator.
  3. Składka członkowska dla nowo wstępujących (w trakcie trwania danego roku kalendarzowego np. w połowie roku ) płacona tylko w części. Składka będzie skalkulowana od dnia przyjęcia do końca danego roku 12,50 zł za każdy rozpoczęty miesiąc.