DOKUMENTY

1) uchwalonych na Zebraniu Założycieli w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

S T A T U T

Stowarzyszenia Kolekcjonersko Strzeleckiego KOLIMATOR

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie KOLIMATOR, w

dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać

skróconej nazwy SKS KOLIMATOR.

§ 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże

dla

właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o

podobnym celu działania. Stowarzyszenie dla celów współpracy z organizacjami

zagranicznymi, może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na odpowiedni język obcy.

§ 3.

Stowarzyszenie może mieć swoje odznaki, godło, flagę, i pieczęcie.

§ 4.

Swoją działalność Stowarzyszenie opiera o porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, w

szczególności działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Stowarzyszeniach (Tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), przepisy

swojego statutu i własne uchwały.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i zasady ich realizacji

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni;

2. Uprawianie strzelectwa sportowego i praktycznego w oparciu o posiadaną przez

Stowarzyszenie broń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i

kolekcjonerstwa broni;

4. Promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni;

5. Rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu z dziedziny strzelectwa sportowego;

6. Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków;

7. Zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych swoich Członków;

8. Propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa, techniki

i taktyki zespołów strzeleckich, w tym jednostek specjalnych;

9. Integrację środowiska strzeleckiego;

10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie postaw obywatelskich oraz

postaw patriotycznych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;

11. Propagowanie postaw prozdrowotnych, sportu i rekreacji wśród dorosłych, dzieci i

młodzieży;

12. Organizowanie czasu wolnego dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w szczególności w

oparciu o sport strzelecki;

13. Promocję i wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania sportów

towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego, w tym także ekstremalnych,

takich jak: spływy sportowe, spadochroniarstwo, paralotniarstwo, bungee,

nurkowanie, windsurfing, paintball oraz szkoły przetrwania;

14. Promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród Członków

Stowarzyszenia.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i

2. Stwarzanie członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania

3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz rozwijanie wszelkich

4. Organizowanie i prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym,

5. Organizowanie i prowadzenie kursów, instruktaży, szkoleń, seminariów, pokazów,

kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie.

strzelectwa przez zapewnienie im:

a) bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,

b) opieki trenerskiej i instruktorskiej,

c) właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,

d) doradztwa we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się i posiadaniem

pozwoleń na broń oraz kolekcjonowaniem broni.

metod i form oddziaływań profilaktycznych służących zachowaniu lub ratowaniu

życia i zdrowia wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.

rekreacyjnym i praktycznym dla członków stowarzyszenia i innych osób.

warsztatów lub innych zajęć o podobnym charakterze w zakresie strzelectwa,

techniki i taktyki zespołów strzeleckich, w tym jednostek specjalnych.

6. Organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich i kolekcjonerskich.

7. Szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków stowarzyszenia oraz

8. Organizowanie konferencji, kursów, instruktaży, szkoleń, seminariów, pokazów,

9. Organizowanie konferencji, kursów, instruktaży, szkoleń, seminariów, zawodów,

10. Organizowanie konferencji, kursów, instruktaży, szkoleń, seminariów, zawodów,

innych osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i używaniem broni.

warsztatów lub innych zajęć o podobnym charakterze z zakresu bezpiecznego

posługiwania się wszelką bronią i znajomości przepisów prawa;

obozów, imprez plenerowych lub innych zajęć o podobnym charakterze w

sportach towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego, w tym także

ekstremalnych, takich jak: spływy sportowe, spadochroniarstwo, paralotniarstwo,

bungee, nurkowanie, windsurfing, paintball oraz szkoły przetrwania;

obozów, imprez plenerowych, spotkań, pokazów, warsztatów lub innych zajęć o

podobnym charakterze służących wymianie wiedzy lub doświadczeń pomiędzy

kolekcjonerami broni.

11. Współpracę z innymi związkami, klubami, instytucjami, organizacjami i

12. Organizowanie imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz

stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania.

członków innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym

charakterze, a także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej

oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni.

13. Organizacja szkoleń i seminariów dla instruktorów i działaczy społecznych.

14. Współpracę z organami władzy państwowej, administracji rządowej i

15. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących

samorządowej oraz instytucjami lub organizacjami powołanymi przez nie,

placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programów wychowania

ogólnego i obywatelskiego.

realizacji celów statutowych.

§ 8.

Stowarzyszenie, do realizacji swych statutowych celów, może tworzyć sekcje.

Na czele sekcji stoi kierownik powoływany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich Członków,

może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad,

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych

przepisach.

4. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,

spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Rozdział III

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków Zwyczajnych,

2. Członków Zrzeszonych,

3. Członków Wspierających,

4. Członków Honorowych.

§ 12.

1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są wszyscy założyciele niniejszego

Stowarzyszenia.

2. Ponadto, Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać posiadający pełną zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych obywatel Rzeczypospolitej

Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, który jednocześnie:

a) jest Członkiem Zrzeszonym Stowarzyszenia od co najmniej 60 (sześćdziesięciu) miesięcy,

b) złoży pisemną deklarację członkowską o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych,

c) wniesie wpisowe w wysokości określonej przez Zarząd dla Członka Zwyczajnego,

d) dołączy do deklaracji członkowskiej aktualne zaświadczenie o niekaralności.

3. Członkostwo Zwyczajne uzyskuje się w drodze uchwały podjętej przez Zarząd

Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej, wniesienia

wpisowego i przedstawiania aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

§ 13.

Członkiem Zrzeszonym Stowarzyszenia może zostać posiadający pełną zdolność do

czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

oraz cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

który jednocześnie:

a) złoży pisemną deklarację członkowską o przyjęcie w poczet Członków Zrzeszonych,

b) wniesie wpisowe w wysokości określonej przez Zarząd dla Członka Zrzeszonego,

c) dołączy do deklaracji członkowskiej aktualne zaświadczenie o niekaralności.

2. Członkostwo Zrzeszone uzyskuje się w drodze uchwały podjętej przez Zarząd

Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej, wniesienia

wpisowego i przedstawiania aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

§ 14.

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać posiadający pełną zdolność do

czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

lub osoba prawna, również zagraniczna oraz cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską, w której:

a) zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

Stowarzyszenia oraz

b) wyrazi zgodę na przyjęcie godności Członka Wspierającego Stowarzyszenie.

2. Formę i rodzaj zadeklarowanej pomocy Stowarzyszeniu kandydat aspirujący do godności

Członka Wspierającego Stowarzyszenia ustala z Zarządem Stowarzyszenia i zawiera w treści

deklaracji wskazanej w § 14 ust. 1 niniejszego Statutu.

2. Członkostwo Wspierające uzyskuje się w drodze uchwały podjętej przez Zarząd

Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

§ 15.

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać posiadający pełną zdolność do

czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

lub cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który

swoim działaniem przyczynił się do powstania lub dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia,

bądź wydatnie wspiera jego działanie na forum regionu, kraju lub zagranicą.

2. Członkostwo Honorowe uzyskuje się w drodze uchwały podjętej przez Zarząd

Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych

Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty wniesienia wniosku o nadanie godności Członka

Honorowego.

§ 16.

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków;

2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

3) składać wnioski do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących

Stowarzyszenia;

4) korzystać z rekomendacji, opieki i wsparcia oraz wszelkich form działalności

Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd;

5) posiadać legitymacje Stowarzyszenia i posługiwać się jego odznakami i symbolami;

6) korzystać z lokali i obiektów Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez

Zarząd;

7) korzystać nieodpłatnie z mienia, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń,

które

Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków, z zastrzeżeniem kwot pobieranych na

pokrycie kosztów organizacyjnych i opłat wynikających z powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, na zasadach określonych przez Zarząd;

8) korzystać z wszelkich innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom

Stowarzyszenie.

2. Członek Zrzeszony Stowarzyszenia korzysta z wszelkich praw przysługujących Członkowi

Zwyczajnemu z wyłączeniem uprawnień przewidzianych w § 16 ust.1 pkt 1)-3) niniejszego

Statutu. Członek Zrzeszony ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem

doradczym.

§ 17.

1. Członkowie Zwyczajni i Zrzeszeni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) prezentowaną postawą i działaniami przynosić chlubę Stowarzyszeniu i

przyczyniać się do wzrostu jego roli oraz znaczenia w społeczeństwie;

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków;

3) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia oraz popierać, realizować i

propagować cele Stowarzyszenia, w tym szczególnie zabiegać o pozytywną opinię społeczną

i tworzenie odpowiedniego klimatu dla skutecznej realizacji statutowej działalności

Stowarzyszenia;

4) przestrzegać: powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu,

uchwały statutowych władz Stowarzyszenia i wydane przez nie inne przepisy;

5) wniesienia wpisowego oraz regularnego opłacania składki członkowskiej;

6) dbać o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione.

§ 18.

1. Członek Wspierający Stowarzyszenie korzysta z wszelkich praw przysługujących

Członkowi Zwyczajnemu z wyłączeniem uprawnień przewidzianych w § 16 ust.1 pkt 1)-3)

niniejszego Statutu. Członek Wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu

Członków lub w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

2. Członek Wspierający Stowarzyszenie ma obowiązek:

1) prezentowaną postawą i działaniami przynosić chlubę Stowarzyszeniu i

przyczyniać się do wzrostu jego roli oraz znaczenia w społeczeństwie;

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków;

3) brać odpowiednio do złożonej deklaracji udział w działalności Stowarzyszenia oraz

popierać, realizować i propagować cele Stowarzyszenia,;

4) przestrzegać: powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu,

uchwały statutowych władz Stowarzyszenia i wydane przez nie inne przepisy;

5) wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy finansowej, rzeczowej lub

merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia,

6) dbać o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione.

3. Do zawieszenia albo utraty godności Członkostwa Wspierającego stosuje się odpowiednio

przepisy § 20 niniejszego Statutu.

§ 19.

1. Członek Honorowy Stowarzyszenia korzysta z wszelkich praw przysługujących Członkowi

Zwyczajnemu z wyłączeniem uprawnień przewidzianych w § 16 ust.1 pkt 1)-3) niniejszego

Statutu. Członek Honorowy ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków lub w

posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

2. Członek Honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z wpisowego i opłat członkowskich.

3. Członek Honorowy Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) prezentowaną postawą i działaniami przynosić chlubę Stowarzyszeniu i

przyczyniać się do wzrostu jego roli oraz znaczenia w społeczeństwie;

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków;

3) przestrzegać: powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu,

uchwały statutowych władz Stowarzyszenia i wydane przez nie inne przepisy;

4) dbać o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione.

4. Do zawieszenia albo utraty godności Członka Honorowego stosuje się odpowiednio

przepisy § 20 niniejszego Statutu.

§ 20.

1. Utrata Członkostwa Zwyczajnego albo Członkostwa Zrzeszonego następuje na mocy

uchwały Zarządu poprzez skreślenie z listy członków w przypadku, gdy członek:

1) złoży na ręce Zarządu pisemną rezygnację,

2) prowadzi działalność sprzeczną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

postanowieniami Statutu lub uchwałami statutowych władz Stowarzyszenia i wydanymi przez

nie przepisami,

3) zalega z opłatą składki członkowskiej za 6 (sześć) pełnych okresów płatności,

4) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia

wskazujący na zaistnienie w stosunku do członka przyczyn określonych w § 20 ust. 1 pkt 2)

niniejszego Statutu,

5) utraci prawa publiczne w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

6) zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu na bezwzględną karę pozbawienia

wolności,

7) śmierci Członka Stowarzyszenia.

2. Członkostwo Zwyczajne albo Członkostwo Zrzeszone może ulec zawieszeniu na mocy

uchwały Zarządu, ze skutkiem zakazu korzystania z praw członka, w przypadku gdy członek:

1) prowadzi działalność sprzeczną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

postanowieniami Statutu lub uchwałami statutowych władz Stowarzyszenia i wydanymi przez

nie przepisami – do czasu zaprzestania w/w działania lub ustąpienia jego skutków,

2) zalega z opłatą składki członkowskiej za 3 (trzy) pełne okresy płatności – do czasu

całkowitego uregulowania zaległości,

3) został tymczasowo aresztowany – na czas trwania tymczasowego aresztu,

4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności w

zawieszeniu – na okres probacji.

§ 21.

1. Od uchwały Zarządu w przypadku: odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,

zawieszenia w prawach członka albo skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje

osobie, której uchwała dotyczy, prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w

terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia odpisu stosownej uchwały.

2. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie i podejmuje uchwałę w sprawach

wskazanych w § 21 ust. 1 niniejszego Statutu w terminie 30 dni od daty wniesienia

odwołania. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22.

1. Władzami stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

2. Władze wybierane są na czas nieokreślony.

§ 23.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia

niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej jeden raz w roku,

natomiast częściej w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony na

co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed proponowaną datą Walnego Zebrania Członków przez:

a) co najmniej 2/3 członków Zwyczajnych Stowarzyszenia,

b) Komisję Rewizyjną.

3. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu oraz propozycji

porządku obrad Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem stosownego ogłoszenia na

tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia oraz dodatkowo za pośrednictwem poczty

elektronicznej, przesyłając stosowne zawiadomienie na adres poczty elektronicznej podanej

przez Członka jako aktualny przeznaczony do kontaktu ze Stowarzyszeniem, na co najmniej

14 (czternaście) dni przed pierwszym terminem obrad.

4. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w terminie

wskazanym w § 24 ust. 2 niniejszego Statutu, prawo zwołania Walnego Zebrania Członków

przysługuje Komisji Rewizyjnej. Przepis § 24 ust. 3 niniejszego Statutu stosuje się

odpowiednio.

5. Dla zachowania ważności obrad Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie

winna uczestniczyć w nim, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do

głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego

samego dnia, ważność obrad zachowana jest bez względu na liczbę jego uczestników.

6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć wszyscy Członkowie Zwyczajni

Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym – wszyscy Członkowie Zrzeszeni, Honorowi,

Wspierający i zaproszeni goście.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programu działań Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

4) udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

5) wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie zmian statutu,

7) uchwalanie przystępowania Stowarzyszenia do innych organizacji,

8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10) rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność organów

Stowarzyszenia,

11) decydowanie w sprawie wzorów i sposobów użycia odznak, godła, flagi, i

pieczęci na podstawie propozycji przedstawionych przez Zarząd,

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia

niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

9. Zmiana statutu, odwołanie Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie

Stowarzyszenia, wymaga podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały kwalifikowaną

większością 2/3 (dwu trzecich) głosów, przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności co

najmniej połowy członków nie obowiązuje.

10. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 25.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z

niniejszym statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje

Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 2 (dwu) członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

Wybór członków Zarządu następuje na czas nieokreślony.

3. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru ze swojego składu Prezesa i

Wiceprezesa.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie na jego rzecz,

2) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

5) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,

6) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,

odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zawieszenia w prawach członka

Stowarzyszenia oraz w sprawach o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,

9) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz decydowanie o

zwolnieniu od uiszczania wpisowego lub składek członkowskich,

10) powoływanie, zmiana i znoszenie sekcji Stowarzyszenia oraz powoływanie i

odwoływanie kierowników w/w sekcji,

11) uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminów i innych przepisów niezbędnych dla

prawidłowej działalności Stowarzyszenia lub jego jednostek organizacyjnych oraz kontrola

nad ich przestrzeganiem,

12) tworzenie i znoszenie Biura Stowarzyszenia, powoływanie i odwoływanie jego

członków oraz uchwalanie zasad jego funkcjonowania i regulaminu,

13) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,

14) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

15) składanie wyjaśnień na żądanie Komisji Rewizyjnej w sprawach objętych

prowadzoną kontrolą,

16) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków

niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

17) organizowanie lub powierzanie członkom Stowarzyszenia organizacji

przedsięwzięć sportowych lub innych podejmowanych z inicjatywy Stowarzyszenia,

18) ustalanie wykładni Statutu.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

1) śmierci członka Zarządu,

2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Komisji Rewizyjnej,

3) odwołania przez Walne Zebranie Członków,

4) skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

7. Zarząd informuje Stowarzyszenie o swym posiedzeniu oraz podjętych uchwałach poprzez

ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia.

8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: członkowie Komisji

Rewizyjnej, Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Walne Zebranie

Członków. Wybór członków Komisji rewizyjnej następuje na czas nieokreślony.

3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru ze swojego składu

Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności działań,

2) badanie okresowych sprawozdań i bilansów sporządzanych przez Zarząd,

3) korzystania z prawa skutecznego żądania wyjaśnień od Zarządu w sprawach

objętych kontrolą oraz występowania do Zarządu z ocenami, wnioskami i zaleceniami

wynikającymi z ustaleń kontroli,

4) przedkładanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

5) występowania, na zasadzie wyłączności, z wnioskiem o udzielenie Zarządowi

absolutorium,

6) występowanie z wnioskiem do Zarządu o: zwołanie Walnego Zebrania Członków,

zwołanie posiedzenia Zarządu, dokonanie wykładni Statutu,

7) korzystanie z prawa udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz

pozostałych organów Stowarzyszenia poprzez osobę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

lub upoważnionego przez niego Członka Komisji Rewizyjnej,

8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia

stosownie do obowiązujących przepisów o rachunkowości,

9) prawo zwoływania Walnego Zebrania Członków w przypadku wskazanym w § 24

ust. 4 niniejszego Statutu.

5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

1) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,

2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

3) odwołania przez Walne Zebranie Członków,

4) skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 27.

1. W przypadku zmniejszenia się składu poszczególnych organów wybieralnych władz

Stowarzyszenia tj. władz wymienionych w § 25 i w § 26 niniejszego statutu, uzupełnienie ich

składu może nastąpić w drodze kooptacji, jednak nie więcej niż połowę składu danego

organu.

2. Kooptacji w danym organie władzy Stowarzyszenia dokonują – w przypadku Zarządu na

wniosek Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, bądź w przypadku Komisji Rewizyjnej na

wniosek Przewodniczącego lub Członka Komisji Rewizyjnej – pozostali Członkowie tego

organu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: fundusze, nieruchomości, ruchomości, wartości

niematerialne i prawne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: wpisowego, składek członkowskich, darowizn,

spadków, zapisów, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, dochodów z majątku własnego,

dochodów z działalności statutowej lub działalności gospodarczej. Dochody z działalności

gospodarczej są przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej.

3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane na

rachunku bankowym Stowarzyszenia (w formie lokat, w postaci obligacji itp.), dodatkowo

środki Stowarzyszenia niezbędne do bieżącej działalności mogą być przechowywane w

siedzibie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.

5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, w szczególności decyzje w

sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w

szczególności w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, uprawniony jest każdy z członków

Zarządu samodzielnie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:

a) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej kwalifikowaną większością

głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

albo

b) w innych przypadkach przewidzianych prawem.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 30.

1. Wykładnię postanowień niniejszego Statutu ustala Zarząd.

2. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustaw, uchwały

Walnego Zebrania Członków, uchwały i inne przepisy władz Stowarzyszenia podjęte w

ramach ich kompetencji określonych Statutem lub na podstawie upoważnienia Walnego

Zebrania Członków.

Statut niniejszy uchwalony został w dniu 24 stycznia 2015 roku na Zebraniu Założycielskim

Stowarzyszenia Kolekcjonersko Strzeleckiego KOLIMATOR.

Zmianę niniejszego Statutu uchwalono w dniu 18 kwietnia 2015 roku na Zebraniu Założycieli

Stowarzyszenia Kolekcjonersko Strzeleckiego KOLIMATOR – zmieniono § 8, § 14 ust. 1, § 20

ust. 1 pkt 2, § 20 ust. 1 pkt 4, § 24 ust. 6 i § 25 ust. 4 pkt 10 Statutu Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu

Paweł Łagowski

Wiceprezes Zarządu

Jacek Garstka

POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO

LICENCJA nr LK-255/2015

Uprawniająca Stowarzyszenie Kolekcjonersko – Strzeleckie “Kolimator”
93-172 Łódź, Rzgowska 26/28
do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w dyscyplinach: PISTOLET, KARABIN.
ważna do 31.12.2016

Sekretarz Komisji Licencyjnej PZSS – Radosław Olefir

Przewodniczący Komisji Licencyjnej PZSS – Marek Matracki

DOKUMENTY DO POBRANIA